Soortenlijst(totaal 60 soorten): 

Dodaars
Fuut
Aalscholver
Kleine zilverreiger
Blauwe reiger
Lepelaar
Grauwe gans
Brandgans
Bergeend
Smient
Krakeend
Wintertaling
Wilde eend
Pijlstaart
Slobeend
Bruine kiekendief
Sperwer
Buizerd
Torenvalk
Fazant
Waterhoen
Meerkoet
Scholekster
Kluut
Goudplevier
Zilverplevier
Kievit
Bonte strandloper
Kemphaan
Watersnip
Wulp
Zwarte ruiter
Tureluur

Groenpootruiter
Witgatje
Oeverloper
Steenloper
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Zilvermeeuw
Grote mantelmeeuw
Grote stern
Visdiefje
ZWARTE STERN (KEIHOOGTE)
Houtduif
IJsvogel
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Graspieper
GRASZANGER (INLAAG 2005)
Gele kwikstaart
Witte kwikstaart
Paapje
Tapuit
Ekster
Kauw
Zwarte kraai
Spreeuw
Putter
Rietgors