Vereniging Natuurmonumenten is een onafhankelijke landelijke vereniging die natuur, landschap en cultuurhistorie veiligstelt door gebieden aan te kopen, te beheren en te beschermen. Voor nu en voor de toekomst.

Natuurmonumenten beschermt en beheert landelijk 90.000 hectare natuur verdeeld over 330 gebieden. In deze natuurgebieden organiseert Natuurmonumenten het hele jaar honderden activiteiten. In Zeeland beheert Natuurmonumenten ca. 2.150 ha. natuur waarvan ca. 1.500 ha. op De Bevelanden. Verantwoordelijk voor deze gebieden is de NM-Beheereenheid Schelde gehuisvest in Kwadendamme.
De belangrijkste vogelgebieden zijn:

 

Buitendijkse schorren en slikken

De Katse plaat en het Verdronken land van Zuid-Beveland liggen in de Oosterschelde. Deze schorren en slikken zijn belangrijk als foerageer- en rustgebied voor met name Steltlopers en Eenden. De gebieden zijn te overzien vanaf de zeedijk.

De buitendijkse schorren en slikken in de Westerschelde; Zuidgors en Biezelingse ham vormen bij laag water een uitgestrekt foerageergebied voor Steltlopers en Eenden. Op het Zuidgors broedt een kolonie Kokmeeuwen met hiertussen een grote groep Zwartkopmeeuwen, verder enkele Tureluurs.

Platen Veerse Meer
De Middelplaten en Kwistenburg. De Middelplaten in het Veerse meer zijn een belangrijke broedplaats voor Aalscholver (550 paar), Lepelaar, Middelste Zaagbek en Grote Mantelmeeuw. Daarnaast is er een kolonie Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen, en broeden er Visdief en verschillende Weidevogelsoorten. In de rietzomen broeden Bruine Kiekendief en Rietzanger. In het najaar, als het winterpeil van het Veerse Meer op -70 cm. NAP wordt gezet, komt een deel van het slik continu boven water te liggen. Het vormt dan tijdelijk een foerageerplaats voor Steltlopers waaronder duizenden Goudplevieren. Dit trekt weer roofvogels aan waaronder de Slechtvalk. In de winterperiode is het een opvangplaats voor enkele duizenden Brandganzen, Grauwe Ganzen en Kolganzen waarvan de eerst twee soorten ook jaarlijks tot broeden komen.
De Middelplaten zijn goed te overzien vanaf de Muidenweg ten westen van Wolphaartsdijk.

Poelgronden
De Poel: Ganzengebied en Heggengebied. De Poel is een van de weinig overgebleven stukken `oudland` na de herverkaveling in de jaren ‘70. In het Ganzengebied broeden verschillende weidevogelsoorten en er overwinteren groepen Kolganzen. Het beheer is gericht op weidevogels en overwinterende Ganzen. Het Heggengebied is door zijn heggen een meer gesloten gebied wat in de zomer een 
belangrijk broedgebied is voor diverse struweelvogels. 

Tureluur. in Reservaatsgebied de Middelplaten
 

Kreken en welen
De kreken Oosterschenge, Westerschenge en de Zwaakse Weel. Het Ooster – en Westerschenge wordt deels met Het Zeeuws Landschap beheerd. De rietkragen en graslanden herbergen Rietvogels als Rietzanger, Blauwborst, Waterral en Bruine Kiekendief. In de winterperiode zijn er vaak Nonnetjes, Smienten en Kuifeenden waar te nemen op het open water. Verder zijn de rietvelden belangrijk als gezamenlijke slaapplaats voor Kiekendieven. In de Zwaakse Weel heeft in 2006 een stuk natuurherstel plaatsgevonden. De kreekoevers zijn verbreed en bouwland is omgezet in grasland. Met deze uitbreiding aan biotoop worden grotere aantallen Rietvogels en Weidevogels verwacht. In het kleinschalige gebied broedt de Steenuil.

 

 

Inlagen en karrevelden

 In de zak van Zuid-Beveland liggen twee inlagen: Inlaag 1887 bij Ellewoutsdijk en Inlaag 2005 ten westen van de Westerscheldetunnel. De inlagen zijn bij hoog water belangrijk als rustgebied voor Steltlopers en Eenden. Zo overwintert jaarlijks een grote groep IJslandse Grutto`s in de Inlaag 2005. Als broedgebied zijn de inlagen belangrijk voor de kustbroedvogels waaronder de Kluut, Bontbekplevier en Visdief.


Bloemdijken en `t Sloe
Op Zuid-Beveland beheert Natuurmonumenten circa 80 km bloemdijk. Zoals de naam al aangeeft is het beheer met name gericht op de flora, voornamelijk op de zuidhelling van de dijk. Aan de noordkant is ruimte voor struweel wat soorten als grasmus en zomertortel aantrekt. De dijken, vaak beplant met rijen populier, bieden verder nestgelegenheid voor boomvalk, buizerd en groene specht.
`t Sloe is recent aangelegd als buffer tussen de industrie in het Sloegebied en het dorp Borssele. Het is een jong bos in ontwikkeling met enkele natte open stukken erin.

 

Neeltje Jans
Voormalig werkeiland wat is omgevormd tot natuurgebied en wordt beheerd door Natuurmonumenten en Het Zeeuwse Landschap. Het is nu een gevarieerd duinlandschap met duinen, natte valleien en een vogeleiland. Het veelzijdige land 
trekt tal van vogels. Vooral in het voor – en najaar verblijven tijdens de trek soms zeldzame soorten. Tussen helm en duindoorn broeden Plevieren, Scholeksters, Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen.


Website Vereniging Natuurmonumenten: www.natuurmonumenten.nl

 

Zwaakseweel

Foto © Zwaakseweel