Nederland kent verschillende natuurbeherende instanties. Daarnaast heeft iedere provincie nog een eigen natuurbeherende organisatie: de (provinciale) Landschappen.

Het Zeeuwse Landschap is de natuurbeherende stichting specifiek voor Zeeland. Het heeft ruim 9.000 ha. en natuur in beheer (een kleine 10.000). op De Bevelanden) natuurgebied in beheer, bestaande uit typische Zeeuwse natuur zoals kreken met riet- en grasland, inlagen, duinen en buitendijkse natuur.
De belangrijkste gebieden om vogels te kijken op De Bevelanden zijn de Yerseke Moer en de inlagen op Noord-Beveland.
Daarnaast is er nog een aantal gebieden die gedeeltelijk door Het Zeeuwse Landschap worden beheerd, dit is Neeltje-Jans en het Schengegebied.
Het beheer in al deze gebieden is onder andere gericht op broedende weide-, pionier- en moerasvogels, daarnaast op doortrekkende en overwinterende water- en moerasvogels.

 
Yerseke Moer 

De Yerseke Moer is een uitgestrekt oud graslandgebied, waar in het voorjaar veel weidevogels broeden en in de winter grote groepen Kolganzen en Smienten overwinteren.
Naast Kolganzen zijn hier ook Rot- en Brandganzen te zien.
Alles is uitstekend te overzien vanaf de kleine weggetjes die het gebied doorkruisen en vaak net iets hoger liggen dan de graslanden.

 

Inlagen Noord-Beveland

De inlagen van Noord-Beveland zijn leuk voor verschillende soorten Steltlopers en Eenden, er worden tijdens de trek dan ook vaak rariteiten waargenomen.
Tijdens het broedseizoen is het ook goed voor verschillende soorten Water- en Rietvogels. De meeste gebieden zijn rond te wandelen en vanaf de dijk of kijkhut Inlagen  Keihoogte goed te overzien.

 

Neeltje Jans

De kolonies pioniervogels moeten gezocht worden op Neeltje-Jans, een vroeger werkeiland wat geheel kunstmatig is aangelegd en ingericht, maar toch veel broedgelegenheid biedt. Interessanter nog is het tijdens trek en winter als grote groepen vogels dit eiland gebruiken als rustplaats tijdens hoogwater. En ook hier worden geregeld rariteiten waargenomen.

 

Het Schenge

Van de Schenge is maar een gedeelte in beheer van Het Zeeuwse Landschap, maar alles samen maakt het een typisch Zeeuws landschap: boerenland grenzend aan een kreek met brede rietkragen en graslanden.

Website Het Zeeuwse Landschap

 

 

 DSCF5905

Foto Bram Korteknie ©. Lange Mairedijk bij 's-Gravenpolder